Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, van de Beautysalon en praktijk voor Orthomoleculaire Therapie “HealthYENergized” hierna te noemen HealthYENergized, gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8015 4840. Deze AV zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze AV gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

HealthYENergized behoudt zich het recht voor deze AV voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de AV zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door HealthYENergized zijn bekend gemaakt.

Indien een bepaling van deze AV ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de AV volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen
1.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen HealthYENergized en een cliënt.
1.2 – De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HealthYENergized, voor de uitvoering waarvan door HealthYENergized derden dienen te worden betrokken.
1.3 – Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AV geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AV.

Artikel 2. Behandeling
2.1 – De overeenkomst tussen HealthYENergized en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.2 – HealthYENergized zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op HealthYENergized rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.3 – Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan HealthYENergized worden medegedeeld.
2.4 – HealthYENergized heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 – Indien door HealthYENergized of door HealthYENergized ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2.6 – Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt HealthYENergized zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten
3.1 – Betaling dient steeds te geschieden voor of na elke behandeling via een bank transactie of contant, op een door HealthYENergized aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. HealthYENergized is gerechtigd om periodiek te factureren.
3.2 – Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.3 – Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 15,- exclusief omzetbelasting.
3.4 – Indien HealthYENergized echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 – HealthYENergized is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HealthYENergized is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. HealthYENergized is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
4.2 – Indien HealthYENergized aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HealthYENergized beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4.3 – HealthYENergized is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.4 – HealthYENergized is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde huidverzorgingsproducten, supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze huidverzorgingsproducten, supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. HealthYENergized zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
4.5 – De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HealthYENergized.

Artikel 5. Privacy

5.1 – HealthYENergized zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover HealthYENergized daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
5.2 – Zie privacyverklaring

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst
6.1 – Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
6.2 – Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
6.2.1 – de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
6.2.2 – voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
6.3 – Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HealthYENergized, zal HealthYENergized in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HealthYENergized extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HealthYENergized anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring
De cliënt vrijwaart HealthYENergized voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HealthYENergized toerekenbaar is. Indien HealthYENergized uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden HealthYENergized zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HealthYENergized, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HealthYENergized en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 – Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HealthYENergized partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 – De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
8.3 – Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.Klachten
Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken bij HealthYENergized.

 

Bezoek adres

Stevinstraat 65
2587 EB  Den Haag
Bereikbaar met auto & OV

Social Media 

Openingstijden
(Uitsluitend op afspraak)

Contactgegevens

- Bel: 06 4198 2229
- Whatsapp: zie knop rechtsonder
- E-mail: info@healthyenergized.nl

HealthYENergized

KvK: 8015 4840
BTW: NL 0033 9980 4B02
ABG praktijk: 9007 1100
ABG zorgverlener: 9011 2442
VBAG: 2210 9015
RBCZ: 2201 73R

Chat openen
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag